Mozaik Med

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

www.mozaikmed.hu

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mozaik Med Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységeire vonatkozó elveket, és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos információkról az adatkezeléssel érintettek számára átlátható formában, közérthető felvilágosítást adjon.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.

1. Fogalmak

1.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az ún. „érintettre”, aki jelen esetben a honlap látogatója/felhasználója) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.3 „adatkezelő”: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

1.4 „adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik. Ilyen például a NAV, aki felé az Adatkezelőnek törvényi kötelezettsége az adatszolgáltatás.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Mozaik Med Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 42. A. ép. 1.

E-mail: info@mozaikmed.hu

Telefon: +36 30 661 5217

Honlap: www.mozaikmed.hu

3. Adatkezelési tevékenységek  

3.1 Kapcsolattartás – felhasználói üzenetek fogadása

Az adatkezelés célja az ügyfelekkel, érdeklődőkkel történő elektronikus kapcsolattartás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, segítségkérések teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben valamilyen, az egészségi állapotára vonatkozó adatot is megosztana velünk az üzenet keretében, úgy ezzel kapcsolatban a jogalap a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.

A hozzájárulását az Érintett jogosult bármikor visszavonni.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tartalma.

Az adatokat a kérés teljesítését követő 30 napig őrizzük meg, majd azok törlésre kerülnek. Adattovábbítás külső felek irányába nem történik.

3.2 Fényképek közzététele rendezvényeinkről

A Közösségi futásokon készült fényképekre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő a helyszínen írásban és szóban is biztosítja. Amennyiben szeretne ezzel kapcsolatban utólagos tájékoztatást kapni vagy bármilyen más kéréssel az Adatkezelőhöz fordulni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

3.3 Cookiek a honlapon

A cookiek (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek a Felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére, és elsődleges céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék a felhasználói élményt.

A Mozaik Med csak a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiekat használ az alábbiak szerint:

Cookie neve

Célja

Tárolási ideje

PHPSESSID

Megőrzi a munkamenet állapotát az oldalkérések között.

Érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik.

__cfduid

Biztonsági okból kerül alkalmazásra, hogy kiszűrjük a rosszindulatú látogatókat a honlapról.

365 nap.

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni, ezért az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, hogy biztonságos és gördülékeny használatot biztosítson. A cookiek által a honlap üzemeltetője nem jut személyes adatokhoz.

A Felhasználó ezeket a cookiekat saját böngészőjében bármikor törölheti, ha szükségét látja. A leírást, hogy hogyan kell a cookiekat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

4. Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához az alábbi adatfeldolgozó(k) segítségét veszi igénybe:

4.1 Weboldal, e-mail fiók és tárhely üzemeltetése

BlazeArts Kft.

Székhely:                                            6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. utca 36. 1/8.

Cégjegyzékszám:                             03-09-109150

Adószám:                                           12539833-2-03

Honlap:                                               www.forpsi.hu

4.2 E-mail fiók és tárhely szolgáltató

Google LLC (G Suite szolgáltatás keretében)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Honlap: https://www.google.hu/intl/hu/contact/

Elérhetőség adatvédelmi aggályokkal kapcsolatban:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

5. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő biztosítja a jogszabályokban előírt valamennyi jogosultságot a felhasználók számára. A megkeresési kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és azok teljesítéséről vagy nem teljesítéséről tájékoztatja a kérelmezőket, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Indokolt esetben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a kérelmezőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

5.1  Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

5.2 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

5.3 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását, azonban ez visszamenőlegesen nem érinti a visszavonás előtt jogszerűen folytatott adatkezelést.

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. a megőrzést előíró törvényi kötelezettség miatt) az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatóak helyre.

5.4 Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált (elektronikus) módon történik. (adathordozhatósághoz való jog)

5.6 Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével a mozaikmed@gmail.com e-mail címen fordulhat az Adatkezelőhöz segítségért.

6.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

6.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.4 Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Nyíregyháza, 2018. november 8.