Mozaik Med

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

www.mozaikmed.hu

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mozaik Med Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelési tevékenységeire vonatkozó elveket, és az ezen tevékenységekkel kapcsolatos információkról az adatkezeléssel érintettek számára átlátható formában, közérthető felvilágosítást adjon.

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.

FOGALMAK

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Név / cégnév:

Mozaik Med Kft.

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Fürj utca 3./A

Adószám:

26132996-1-15

Weboldal megnevezése:

https://www.mozaikmed.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://www.mozaikmed.hu

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Név / cégnév:

Dr. Bana Richárd/ Mozaik Med Kft.

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Fürj utca 3./A

Levelezési cím:

4400 Nyíregyháza, Fürj utca 3./A

E-mail:

info@mozaikmed.hu

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

 Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK  

Az adatkezelés célja az ügyfelekkel, érdeklődőkkel történő elektronikus kapcsolattartás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, segítségkérések teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben valamilyen, az egészségi állapotára vonatkozó adatot is megosztana velünk az üzenet keretében, úgy ezzel kapcsolatban a jogalap a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.

A hozzájárulását az Érintett jogosult bármikor visszavonni.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tartalma.

Az adatokat a kérés teljesítését követő 30 napig őrizzük meg, majd azok törlésre kerülnek. Adattovábbítás külső felek irányába nem történik.

A Közösségi futásokon készült fényképekre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő a helyszínen írásban és szóban is biztosítja. Amennyiben szeretne ezzel kapcsolatban utólagos tájékoztatást kapni vagy bármilyen más kéréssel az Adatkezelőhöz fordulni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A cookiek (sütik) apró szöveges adatfájlok, melyek a weboldalakról kerülnek a Felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére, és elsődleges céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék a felhasználói élményt.

A Mozaik Med csak a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiekat használ az alábbiak szerint:

Cookie neve

Célja

Tárolási ideje

PHPSESSID

Megőrzi a munkamenet állapotát az oldalkérések között.

Érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik.

__cfduid

Biztonsági okból kerül alkalmazásra, hogy kiszűrjük a rosszindulatú látogatókat a honlapról.

365 nap.

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni, ezért az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, hogy biztonságos és gördülékeny használatot biztosítson. A cookiek által a honlap üzemeltetője nem jut személyes adatokhoz.

A Felhasználó ezeket a cookiekat saját böngészőjében bármikor törölheti, ha szükségét látja. A leírást, hogy hogyan kell a cookiekat törölni, megtalálja a böngésző „Súgó” menüpontjában.

MILYEN ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRE KERÜL SOR?

Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásához az alábbi adatfeldolgozó(k) segítségét veszi igénybe:

BlazeArts Kft.

Székhely:                                            6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. utca 36. 1/8.

Cégjegyzékszám:                             03-09-109150

Adószám:                                           12539833-2-03

Honlap:                                               www.forpsi.hu

Google LLC (G Suite szolgáltatás keretében)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Honlap: https://www.google.hu/intl/hu/contact/

Elérhetőség adatvédelmi aggályokkal kapcsolatban:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

WEBOLDALON TALÁLHATÓ VERSENYNAPTÁR APPLIKÁCIÓ REGISZTRÁCIÓ

A weboldalon elérhető a Mozaik Med Versenynaptár mobil applkáció (továbbiakban: Applikáció) iOS és Android operációs rendszerekre, melynek bizonyos funkciói regisztrációhoz kötöttek. 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal/ Versenynaptár applikáció regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus alapú.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását az Applikáción található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Adatkezelő biztosítja a jogszabályokban előírt valamennyi jogosultságot a felhasználók számára. A megkeresési kérelmeket az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és azok teljesítéséről vagy nem teljesítéséről tájékoztatja a kérelmezőket, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Indokolt esetben ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő külön tájékoztatja a kérelmezőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a GDPR alapján az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

A törlési kérelem megtagadásáról (pl. a megőrzést előíró törvényi kötelezettség miatt) az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi törölt adatok már nem állíthatóak helyre.

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Nyíregyháza, 2019. március 17.