Mozaik Med

Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Hirdetési Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

(hatályos 2019. február 11-től)

I. Bevezető rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Mozaik Med Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Fürj utca 3./A) (továbbiakban: Mozaik Med) által nyújtott hirdetési szolgáltatások tárgyában kelt megállapodások feltételeit.

2. Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

II. Hirdetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezések

a. Hatály

1. Jelen ÁSZF hatálya a Mozaik Med által nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybe vevőivel (a továbbiakban: „Hirdető”) kötött szerződésekre/megállapodásokra/hirdetési megrendelőkre terjed ki.

b. A hirdetések megjelenésére vonatkozó általános szabályok

2. Az alább jelölt feltételek a Mozaik Med szolgáltatásainak alapját képezik, meghatározó részei a Mozaik Med ajánlatainak, a Mozaik Med részére küldött megrendelőknek és a Mozaik Meddel kötött szerződéseknek.

3. A hirdetés megjelenésének részletes adatait és feltételeit – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a Mozaik Med és a hirdetési szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: „Hirdető”) keretszerződésekben, együttműködési megállapodásokban, illetve egyedi hirdetési szerződésekben, megrendelőkben (a továbbiakban: „Hirdetési Szerződés”) rendezi.

4. A Mozaik Med a Hirdetési Szerződésben meghatározott méret és terjedelem szerinti, az ott meghatározott szövegű és formátumú hirdetés megjelentetésére köteles. A Hirdető a Hirdetési Szerződés szerinti díj határidőben történő megfizetésére köteles a Mozaik Med felé.

5. A Hirdetési Szerződés létrejöhet akként is, hogy a Hirdető a Hirdetési Szerződés megkötésére vonatkozó megrendelőlapot hiánytalanul kitölti, és azt eljuttatja postai úton, személyesen, illetve e-mailben szkennelten a Mozaik Med által megadott címre, elérhetőségre. Ebben az esetben a Hirdetés megjelentetésével a Mozaik Med visszaigazolása megadottnak és a Hirdetési Szerződés – a megrendelőlapon és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelően – létrejöttnek és hatályosnak tekintendő.

A Mozaik Med a Hirdetési Szerződés létrejöttéről visszaigazolást küldhet.

6. Hirdető tudomásul veszi, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény akkor tehető közzé, ha a Hirdető (vagy Reklámközvetítő ügynökség) a reklám megrendelésekor a Mozaik Med részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. Reklámközvetítő ügynökség köteles az ügyfelének nevét, székhelyét és adószámát megadnia. A Kiadó a megadott adatokat a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi.

7. Amennyiben a Hirdetőnek olyan keretszerződése van, amely nem kötelez hirdetések közzétételére, hanem csupán a hirdetések megjelentetésének lehetőségét tartalmazza, úgy a Hirdetőnek a helyfoglalást a megjelenés előtt legalább az egyedi Hirdetési Szerződésben meghatározott időpontig jeleznie kell a Mozaik Mednek. Amennyiben informatikai problémák miatt a Mozaik Med a megrendelést az adott héten nem tudja teljesíteni, úgy erről a Hirdetőt az egyedi Hirdetési Szerződésben meghatározott időpontig a Mozaik Med tájékoztatja. A Mozaik Med ilyen esetekben nem köteles a Hirdető kárát megtéríteni, a Hirdető felé a Mozaik Med nem tartozik felelősséggel.

8. Amennyiben a Hirdető a Hirdetési Szerződés alapján meghatározott időszakonként hirdetés feladására köteles (éves keretszerződés esetén), úgy a Hirdető köteles a rögzített megjelenési időpontokra vonatkozóan a hirdetés indulása előtt legalább 7 munkanappal a Mozaik Med rendelkezésére bocsátani a hirdetésre szánt szöveget, bannert ill. anyagot teljes terjedelemben. Amennyiben Hirdető a hirdetést nem módosítja a megjelenési időpontot, úgy a  Mozaik Med az előző alkalommal közzétett hirdetést jelentetheti meg.

9. A Versenynaptár applikáción/ Mozaik Med honlapon (http://www.mozaikmed.hu) belül elhelyezendő hirdetések vonatkozásában a Mozaik Med a Hirdető igényét a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi. A Mozaik Med jogosult a Versenynaptár applikáción/ hivatalos honlapon történő megjelenésének olyan módosítására, amely a Hirdető érdekeit nem érinti hátrányosan, e tekintetben a Mozaik Med megfelelő tájékoztatást nyújt Hirdetőnek.

10. Amennyiben a hirdetési anyag elkészítését a hirdetési díj magában foglalja, a Mozaik Med lehetőséget biztosít a hirdetés megjelenés előtti ellenőrzésére, amennyiben a Hirdető ilyen irányú igényét előzetesen jelzi a Mozaik Med felé. Az ellenőrzés módját a Mozaik Med munkatársa szerződéskötéskor egyezteti a Hirdetővel. A jóváhagyott hirdetés megjelenése után tartalmi vagy egyéb hibára kifogást emelni nem lehetséges, amennyiben a Hirdető e hirdetést megjelenés előtt ellenőrizte, vagy e lehetőségével nem élt. A nyelvhelyességi, helyesírási hibák kijavítására a Mozaik Med bármikor jogosult, ugyanakkor nem köteles.

11. Amennyiben a hirdetés a Mozaik Med hibájából mégis rosszul jelenik meg, úgy a Hirdető kérésére, a Mozaik Med a hibás hirdetésnek megfelelő hirdetési felületet biztosít a Hirdetőnek. Ezen felül a Mozaik Med kizárja az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési, vagy egyéb felelősségét a hirdetések hibás megjelenéséért, kivéve a nyilvánvalóan szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibás megjelenítés esetét.

12. A Hirdető a megjelenést megelőző nap 10 óráig módosíthat a hirdetésen. Ezt követően érkezett módosításokat, a Hirdetővel egyeztetve, csak a legközelebbi megjelenéskor hajtja végre a Mozaik Med.

13. A hirdetést a Hirdető a megjelenési időpontot megelőző nap 10 óráig ütemezheti át, illetve mondhatja le. Határidőn túli lemondás esetén a Hirdető a hirdetési összeg 30 %-át köteles kötbérként kifizetni.

14. Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetési szolgáltatást rendeltetésszerűen, a mindenkori jogszabályok betartásával jogosult igénybe venni.

15. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa megjelentetni kívánt hirdetésben megadott adatok és a hirdetések tartalma a valóságnak megfelel és nem sérti harmadik személyek jogait, illetve a hirdetés tartalma, annak közzététele nem ütközik jogszabályi korlátozásba, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. sz. törvény rendelkezéseibe. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa megjelentetni kívánt hirdetés nem irányul jogellenes tevékenység hirdetésére, valamint Hirdető a Hirdetési Szerződés aláírására jogosult. Az előzőekben leírtak alapján a hirdetés tartalmáért a Hirdető vállal felelősséget, közvetett és közvetlen módon is, azaz amennyiben a kiadóval szemben bármilyen joghátrány keletkezik a hirdetés tartalma miatt, úgy azt jogosult a Hirdetőre áthárítani. Szintén a Hirdető köteles gondoskodni arról, hogy a hirdetésében szereplő kép jogtiszta legyen és azon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az adott kép megjelenésével sérülne. A Hirdető köteles beszerezni minden olyan engedélyt, hozzájárulást, amely az általa küldött - hirdetésbe ágyazott - képi anyag jogszerű felhasználásához szükséges. Az ezen pontban meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő kárért a Hirdető felel a Mozaik Meddel szemben.

16. Hirdető felelős a fentiek megsértésével a Mozaik Mednek okozott valamennyi kárért.

17. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt hirdetés eredményességéért a Mozaik Med nem vállal felelősséget.

18. A Hirdető kijelenti, hogy az általa képviselt cég a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, működési képessége nem korlátozott és Hirdetési Szerződést az aláírásra jogosult képviselőik/meghatalmazottaik/ munkavállalóik írják alá.

19. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, valamint felszámolási eljárást.

20. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Hirdető haladéktalanul köteles értesíteni a Mozaik Medet, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Hirdetővel szemben. Ilyen eljárásokról való tudomásszerzés esetén a Mozaik Med jogosult azonnali hatállyal felmondani a Hirdetési Szerződést.

III. A hirdetési díj és megfizetése

1. A Hirdető a hirdetési díjat a Hirdetési Szerződésben meghatározott módon, az ott megjelölt határidőben köteles kiegyenlíteni. A Hirdetési Szerződésben megjelölt módtól eltérő kiegyenlítés a Mozaik Med írásbeli engedélye alapján lehetséges

2. A hirdetési díj megfizetésének elmulasztása esetén a Mozaik Med nem köteles a további hirdetések közzétételére. Több megjelenés esetén, amennyiben a Hirdetési Szerződés másként nem rendelkezik, a hirdetés díját a megjelenés időpontját követően számlázza a Mozaik Med a Hirdető felé. A hirdetési díj fizetési határideje ebben az esetben a számla kiállítását követő 8 banki munkanap.

3. A fentiekre tekintet nélkül a Mozaik Med bármikor jogosult egyoldalúan akként dönteni, hogy a megjelentetni kívánt hirdetést csak a hirdetési díj készpénzben történő előzetes kiegyenlítését követően jelenteti meg. Ilyen döntése esetén a Mozaik Med köteles előzetesen értesíteni a Hirdetőt.

4. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető az igénybe vett kedvezményeket a késedelmes fizetéssel érintett hirdetés vonatkozásában visszamenőlegesen elveszíti, és a Mozaik Med a mindenkori jogszabályoknak megfelelően jogosult a törvényes késedelmi kamat felszámítására. Az elvesztett kedvezményt a Mozaik Med utólag jogosult kiszámlázni.

5. Amennyiben Hirdetőnek kifizetetlen lejárt tartozása van a Mozaik Med felé, és a kifizetést hitelt érdemlően a Hirdető bizonyítani nem tudja, úgy a Mozaik Med a szerződésben vállalt további megjelenéseket jogosult visszamondani, a Hirdetési Szerződést, ideértve a határozott tartamú Hirdetési Szerződést, azonnali hatállyal felmondani, amely esetben a Mozaik Med nem terheli semmilyen szavatossági, vagy kártérítési felelősség. A Hirdetési Szerződés ilyen módon történő megszűnéséért a megrendelt, de még meg nem jelentetett hirdetés listaáras nettó díjának 30 %-a kötbér címén a Mozaik Med illeti. A számlatartozások behajtására a Mozaik Med jogosult megbízott útján eljárni, valamint a díjtartozást a Mozaik Med jogosult harmadik félre engedményezni.

6. Amennyiben a Hirdető hosszú távú szerződést vagy keretszerződést mond fel, vagy a szerződésben meghatározott időtartam alatt nem teljesít és a megjelentetett felületek száma más kedvezménykategóriába esik, úgy a Mozaik Med a különbözetet kiszámlázza a Hirdető felé.

7. Határozatlan idejű keretszerződés esetén a Mozaik Med jogosult a hirdetési díjat évente egy alkalommal az általános hirdetési árainak változását alapul véve egyoldalúan módosítani. A hirdetési díj változásáról, a díjváltozást megelőző legalább 45 nappal a Mozaik Med értesíti a Hirdetőt. Amennyiben a módosított hirdetői díjról szóló értesítést követően a Hirdető a Hirdetési Szerződést nem mondja fel, úgy a hirdetői díj változtatása a Hirdető által elfogadottnak minősül.

IV. A Hirdetési Szerződés módosítása, megszűnése

1. Hirdetési Szerződés módosítása kizárólag írásban – jelen ÁSZF-ben határozott eseteket leszámítva és jelen ÁSZF rendelkezéseit ide nem értve – csak közös megegyezéssel lehetséges.

2. Ha az egyedi szerződés másként nem rendelkezik a hosszútávra kötött, valamint a keretszerződés-jellegű Hirdetési Szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel írásban, indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a Hirdető a Mozaik Med köteles a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére.

3. Határozott időre kötött szerződés rendes felmondással történő megszüntetése – a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteket kivéve – kizárt.

4. A Mozaik Med ugyanakkor jogosult azonnali hatállyal felmondani a határozott, illetve a határozatlan idejű Hirdetési Szerződést, vagy a hirdetés megjelentetését megtagadni, amennyiben a Hirdető által megjelentetni kívánt hirdetés a Mozaik Med megítélése szerint jogszabálysértő, harmadik személyek jogait sérti vagy sértheti, vagy a Mozaik Med gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Mozaik Med ez esetben nem köteles megtéríteni a Hirdető kárát, a meg nem jelent hirdetések után már kifizetett hirdetési díjat azonban a Mozaik Med visszatéríti.

V. Egyéb rendelkezések

1. Hirdető tudomásul veszi, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. sz. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az általa megadott adatok és a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatok tartalmáért és valódiságáért kizárólagos felelősséggel tartozik. Ilyen nyilatkozat hiányában a hirdetés nem tehető közzé.

2. Hirdető tudomásul veszi, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. szerint „A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.”

VI. Záró és vegyes rendelkezések

1. A Mozaik Meddel szerződő fél nem jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő igényeit, követeléseit harmadik félre engedményezni.

2. A Mozaik Med jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.

3. A felek – ellenkező megállapodás hiányában - nem jogosultak egymással szemben, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésből eredő követeléseiket beszámítás útján teljesíteni.

4. Hirdető nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a Mozaik Med adatvédelmi tájékoztatóját (elérhető: https://www.mozaikmed.hu/altalanos_szerzodesi_feltetelek ), amely jelen szerződés szerves részét képezi, egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a Mozaik Med általi kezelését a hirdetés megjelentetése céljából. Hirdető vállalja, hogy az általa megadott személyes adatok érintettjeit (amennyiben az nem a Hirdető, hanem például a Hirdető szervezet magánszemély kapcsolattartója) tájékoztatja a Mozaik Med általi adatkezelésről.

5. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésben részes felek valamennyi értesítést írásban kötelesek egymással közölni személyesen, postai úton, vagy a közösen meghatározott email címen keresztül.

6. A Mozaik Med az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. Jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekben nem szabályozott kérdésekre. Amennyiben azonban jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy az egyedi szerződés vonatkozó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.

7. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. Az e pontban foglalt rendelkezés értelemszerűen érvényes jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült rendelkezési hiányokra is.

8. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések felei a megállapodásokból fakadó jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Nyíregyházi Járásbíróság, valamint, pertárgyértéktől függően a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai az irányadók.